De dienst “VeiligWerk” wordt u bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf VeiligWerk b.v. (hierna; SaaS-dienstverlener of “VeiligWerk”). Aan het gebruik van VeiligWerk zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door VeiligWerk te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Index
Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 VeiligWerk biedt u de mogelijkheid ontworpen formulieren in te vullen en de resultaten te verwerken en in te zien. U bepaalt zelf welke informatie u wilt invullen.

1.2 Om VeiligWerk te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. VeiligWerk b.v. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij VeiligWerk b.v. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden VeiligWerk te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 Daarnaast is het verboden bij VeiligWerk

  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3 Indien VeiligWerk b.v. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag VeiligWerk b.v. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan VeiligWerk b.v. zonder waarschuwing ingrijpen.

2.4 Indien naar het oordeel van VeiligWerk b.v. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van VeiligWerk b.v. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is VeiligWerk b.v. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 VeiligWerk b.v. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.6 VeiligWerk b.v. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart VeiligWerk b.v. van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 VeiligWerk streeft naar een Beschikbaarheid van de SaaS- dienst van 99.9% per jaar. Indien een eventuele niet‐Beschikbaarheid maximaal vier 4 aaneengesloten uren voortduurt, zal de SaaS‐dienst als volwaardig en ongestoord worden aangemerkt. Eventuele niet- Beschikbaarheid van de SaaS- dienst die direct of indirect wordt veroorzaakt door variabelen, zoals, maar niet beperkt door, hosting, software en ICT onderhoud, die in het beheer zijn van de Afnemer of door de Afnemer in het beheer van derde is afgegeven, vallen nadrukkelijk buiten de toerekenbare Beschikbaarheid van de SaaS- dienst aan de SaaS- dienstverlener.

3.2 VeiligWerk b.v. onderhoudt de SaaS- dienst actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal VeiligWerk b.v. dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers).

4.2 U staat bij het gebruiken van de dienst VeiligWerk b.v., toe gegevens welke u middels het gebruik van VeiligWerk opbouwt, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: meta data, inhoud van meldingen en statistieken, geanonimiseerd en enkel als meta data te gebruiken voor onderzoek en rapportage doeleinden alsmede te gebruiken voor het verbeteren van het platform.

4.3 Indien u informatie stuurt naar VeiligWerk b.v., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van VeiligWerk is een vergoeding welke contractueel is vastgelegd tussen VeiligWerk en het bedrijf/instantie die gebruik maakt van VeiligWerk. Aan uw individuele gebruik zijn verder geen extra kosten verbonden.

Artikel 6. Wijzigingen voorwaarden

6.1 VeiligWerk b.v. kan deze gebruikersvoorwaarden periodiek aanpassen. Wanneer dit significante aanpassingen betreft, zullen deze aanpassingen vooraf duidelijk worden gecommuniceerd.

6.2 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u stoppen met het gebruik maken van de SaaS- dienst en VeiligWerk dan wel uw opdrachtgever / werkgever vragen uw data te verwijderen.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met VeiligWerk worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin VeiligWerk b.v. gevestigd is.

7.3 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door VeiligWerk b.v. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

7.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Cookies toestaan?

Meer informatie / gebruikte cookies

Functioneel (essentieel): Wij gebruiken functionele cookies om te werking van de website te faciliteren.

Analytics (essential): Wij gebruiken Google Analytics om het bezoek aan onze website te meten. Google analytics gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens over bezoekers en bezoekersactiviteiten op onze website te verzamelen. Meer informatie